Τρίτο ενημερωτικό δελτίο

Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο για το έργο έχει κυκλοφορήσει. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει την κατάσταση προόδου του έργου. Ελέγξτε το!

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422 ]
Copyrights / Privacy Policy