Ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και της πληροφορίας και των ψηφιακών ικανοτήτων για την ενεργό γήρανση

eLearning

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422 ]
Copyrights / Privacy Policy