O projekcie

Zarys

Kryzys Covid-19 miał dwa skutki dla seniorów i ich relacji z technologią: (1) zwiększyli oni wykorzystanie Internetu i technologii, aby uniknąć izolacji i pozostać w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi (zwłaszcza młodsi seniorzy) oraz (2) pozostali w tyle i powiększyli przepaść cyfrową (starsi seniorzy i ogólnie osoby z niższym wykształceniem i niskimi umiejętnościami cyfrowymi jeszcze przed kryzysem).

Methodology

Metodologia

Mimo że większość („młodszych”) seniorów jest zdrowa i bardzo aktywna, wielu z nich już przed kryzysem Covid-19 stawiało czoła pewnym wyzwaniom, z których wiele nasiliło się w czasie pandemii. Na przykład: mniejsza mobilność, większa samotność, spędzanie większej ilości czasu w jednym miejscu (w domu), trudności z robieniem zakupów spożywczych, obawy związane z chorobami i społeczeństwem, brak możliwości zabawy w takim stopniu, w jakim by chcieli. Bycie mobilnym oznacza chodzenie, ale także możliwość prowadzenia samochodu, jazdy autobusem, aby dostać się do różnych miejsc. Ponadto, w czasie kryzysu seniorzy stali się jeszcze bardziej odizolowani. Aż 9 na 10 seniorów stwierdziło, że kryzys w jakiś sposób na nich wpłynął, a większość z nich – 7 na 10 – stwierdziło, że kryzys miał na nich duży wpływ „społeczny”. Nie mówiąc już o tym, że w dziedzinie opieki zdrowotnej coraz więcej wizyt, usług i produktów przenosi się do sfery online, czego wielu z nas doświadczyło w czasie pandemii.

Rezultaty projektu

Rezultat projektu 1: Raport na temat zagrożeń i barier występujących w środowisku cyfrowym

Raport przedstawia główne media społecznościowe (Facebook, Twitter, YouTube, ale także e-mail, aplikacje komunikatorów…) i inne podobne narzędzia powszechnie używane obecnie, aby opisać ryzyko i niebezpieczeństwa z nimi związane.

Rezultat projektu 2: Wirtualne scenariusze zagrożeń

Partnerzy stworzą interaktywne scenariusze naśladujące rzeczywiste środowisko cyfrowe, aby umożliwić seniorom oswojenie się z narzędziami w zabawny i bezpieczny sposób. Scenariusze będą pokazywać najczęściej spotykane oszustwa, fałszywe wiadomości, techniki wyłudzania danych, fałszywe filmy itp. i zwiększą zdolność seniorów do ich rozpoznawania.

Rezultat projektu 3: Mikro-lekcja: Jak to działa?

Mikro-lekcja miała na celu pokazanie, w jaki sposób „zagrożenia” przedstawione w scenariuszach są tworzone, przez kogo, dlaczego i w jakim celu. Aktualne materiały edukacyjne skierowane do seniorów są nieaktualne i często nie odpowiadają ich potrzebom.

Rezultat projektu 4: Podręcznik MILEAGE dla edukatorów

Podręcznik ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pomogą praktykom stać się bardziej efektywnymi w tworzeniu interesującego środowiska edukacyjnego dla seniorów z wykorzystaniem zasobów MILEAGE.

Partnerzy

 • CARDET
 • E-SENIORS
 • FRAMEWORK
 • WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU
 • Educator, spolek
 • CARDET jest jednym z wiodących ośrodków badawczo-rozwojowych w regionie Morza Śródziemnego, posiadającym ogólnoświatowe doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu projektów, budowaniu potencjału oraz e-learningu. Jest niezależnie stowarzyszony z uniwersytetami i instytucjami z całego świata, takimi jak Uniwersytet Yale, Uniwersytet w Nikozji oraz Międzynarodowa Rada Mediów Edukacyjnych. CARDET zrealizował wiele projektów związanych z budowaniem potencjału i planowaniem w zakresie edukacji i kształcenia i szkolenia zawodowego, wsparciem młodzieży, kształceniem dorosłych, umiejętnościami czytania i pisania, narzędziami cyfrowymi, e-learningiem, technologiami edukacyjnymi oraz integracją społeczną grup marginalizowanych. Jedną z naszych mocnych stron jest umiejętność starannego planowania, wdrażania, realizacji i ewaluacji projektów w różnych kontekstach.

 • E-Seniors to organizacja pozarządowa typu non-profit, założona w 2005 roku przez Monique EPSTEIN, dyrektor generalną stowarzyszenia. Celem E-Seniors jest walka z e-wykluczeniem poprzez zapewnianie seniorom i/lub osobom niepełnosprawnym dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szkoleń w tym zakresie. Jego główne cele to:

  • niwelowanie cyfrowej przepaści między pokoleniami, 
  • Wspieranie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, 
  • proponowanie działań zachęcających seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

  Od momentu powstania E-Seniors prowadzi kursy ICT dla seniorów w różnych miejscach publicznych, a stowarzyszenie stale otwiera nowe lokalizacje w całym regionie paryskim, aby zapewnić usługi „zbliżone do siebie”, uwzględniające rytm, zainteresowania i potrzeby odbiorców. Celem organizacji jest także podnoszenie świadomości wśród seniorów na temat znaczenia rozwiązań ICT dla ich integracji społecznej oraz dla treningu poznawczego. E-Seniors proponuje także interaktywne gry w rezydencjach dla osób starszych, domach spokojnej starości i ośrodkach opieki dziennej.

 • FRAMEWORK to włoskie stowarzyszenie non-profit działające w obszarze edukacji dorosłych, młodzieży, kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju. Misją stowarzyszenia jest promowanie uczenia się przez całe życie i możliwości rozwoju zawodowego dla wszystkich obywateli, którzy potrzebują szerszych i silniejszych umiejętności w zakresie zdolności do zatrudnienia, kompetencji cyfrowych i ogólnie lepszych umiejętności, aby zrealizować swoje plany zawodowe i życiowe. Naszym głównym celem jest wyposażenie dorosłych, seniorów, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, trenerów i edukatorów z różnych sektorów w odpowiednie narzędzia do rozwoju osobistego i zawodowego. Stowarzyszenie powstało, aby zaoferować ludziom RAMĘ, która pomoże im przekształcić ich pomysły w konkretne plany i projekty, które będą dla nich drogą do sukcesu. Naszą misją jest zaoferowanie im możliwości wzmocnienia ich zdolności, kompetencji i postaw, co pozwoli im dokonać niezbędnych zmian w życiu zawodowym lub osobistym, ukazując ich mocne strony i talent. Oferowane działania mają na celu wzmocnienie pozycji zarówno młodych, jak i dorosłych obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, oraz pomoc w rozwijaniu umiejętności potrzebnych na aktualnym rynku pracy i wspieranie ich w pokonywaniu barier społeczno-ekonomicznych.

 • WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) jest pierwszą w centralnej Polsce niepubliczną szkołą wyższą, która oferuje studia na kierunkach związanych ze zdrowiem i medycyną oraz na kierunkach biznesowych i pedagogicznych. Światowej klasy obiekt szkolny oraz znakomita atmosfera kształcenia, którą tworzą wysoce kompetentni i najwybitniejsi specjaliści, praktycy i nauczyciele akademiccy, gwarantują unikalny i ambitny program nauczania, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, tak pożądane w życiu zawodowym. Młodzi ludzie uczą się, jak korzystać ze zdobytych umiejętności i wiedzy oraz jak stale rozwijać swoje zdolności i odnosić sukcesy zawodowe. Obecnie WSBINOZ zatrudnia ponad 60-70 pracowników etatowych oraz ponad 200 nauczycieli akademickich na kontraktach. WSBINOZ prowadzi liczne badania i projekty edukacyjne, współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnymi, ochrony zdrowia, sportowymi i biznesowymi, prowadzi działalność lokalną i regionalną w zakresie organizacji konferencji i warsztatów, pracy socjalnej i pozyskiwania społeczności lokalnej.

 • Edukator jest stowarzyszeniem, organizacją pozarządową typu non-profit. Educator powstał w 2012 roku, a jego głównym celem jest wspieranie i aktywizacja osób dorosłych, seniorów, dzieci, młodzieży i społeczeństwa. Naszym głównym celem jest informowanie, edukowanie, stwarzanie możliwości rozwoju osobistego oraz tworzenie różnorodnych ofert dla grup docelowych, ich spędzania wolnego czasu i aktywnego zaangażowania, aby wzbogacać społeczności regionu. Cele i zadania są realizowane poprzez: 

  • prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej 
  • rozwijanie możliwości rozwoju osobistego, zdolności do zatrudnienia i kształcenia dorosłych 
  • wspieranie i prowadzenie edukacji nieformalnej 
  • działania w zakresie świadomości ekologicznej, kultury, sztuki, sportu, zdrowego trybu życia 
  • wspieranie dialogu międzypokoleniowego 
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji i pracy z młodzieżą 
  • rozwijanie działań nieformalnych na obszarach wiejskich 
  • zwiększanie szans na zatrudnienie poprzez nieformalne działania edukacyjne 
  • tworzenie możliwości zrównoważonego rozwoju, rozwoju obszarów miejskich i wiejskich 
  • prowadzenie działań w zakresie edukacji obywatelskiej, aktywnej demokracji, ochrony praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji, spraw europejskich i rozwoju informacji 
  • organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym 
  • wspieranie inicjatyw i pomysłów na spędzanie wolnego czasu 
  • pomoc i rzecznictwo na rzecz włączenia i integracji osób z mniejszymi szansami oraz osób defaworyzowanych
  • organizowanie zawodów sportowych i zajęć dla społeczności lokalnej 
  • zapewnianie ułatwień, szkoleń i zajęć na świeżym powietrzu 
  • Współpraca z władzami, osobami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami Różnorodność tematów to narzędzia współpracy, miejsce spotkań, współpraca międzypokoleniowa i wymiana doświadczeń.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422 ]
Copyrights / Privacy Policy