O projektu

Přehled

Krize Covid-19 měla na seniory a jejich vztah k technologiím 2 důsledky: (1) začali častěji používat internet a technologie, aby se vyhnuli izolaci a zůstali v kontaktu s rodinou a přáteli (zejména „mladší senioři“) a (2) prohloubila se digitální propast (starší senioři a obecně všichni lidé s nižším vzděláním a nízkými digitálními dovednostmi ještě před krizí).

Methodology

Metodologie

Navzdory tomu, že většina („mladších“) seniorů je zdravá a velmi aktivní, mnozí se setkali s určitými výzvami již před krizí Covid-19, mnohé z nich se během pandemie zhoršily. Například: snížená mobilita, více osamělosti, trávení většiny času na jednom místě (doma), potíže s nakupováním potravin, obavy z nemocí a změn ve společnosti, neschopnost zabavit se tak, jak by chtěli. Být mobilní znamená chodit, ale také umět řídit, nebo jezdit autobusem. Navíc během krize byli senioři ještě více izolovaní. Až 9 z 10 seniorů uvedlo, že je krize nějak zasáhla, a většina z nich, 7 z 10, uvedla, že byli krizí silně „sociálně“ ovlivněni. Nemluvě o tom, že v oblasti zdravotní péče se do online sféry přesouvají mnohé zdravotní schůzky, služby a produkty, jak mnozí z nás během pandemie sami zažili.

Výstupy

Výsledek projektu 1: Zpráva o rizicích a bariérách, jímž čelíme v digitálním prostředí

Zpráva informuje o hlavních sociálních médiích (Facebook, twitter, YouTube, ale také e-mail, IM aplikace…) a dalších podobných nástrojích, které se v současnosti často používají a popisuje konkrétní rizika a nebezpečí s nimi spojené.

Výsledek projektu 2: Virtuální rizikové scénáře

Partneři vytvoří interaktivní scénáře napodobující skutečné digitální prostředí, které umožní seniorům zvyknout si na nástroje zábavným a bezpečným způsobem. Digitální scénáře ukáží nejběžnější podvody, falešné zprávy, phishingové techniky, falešná videa atd. a zvýší schopnost seniorů je rozpoznat.

Výsledek projektu 3: Mini lekce: Jak to funguje?

Mini lekce jsou zaměřeny na to, jak, kým a proč jsou nebezpečí uvedena ve scénářích vytvářena. Současné vzdělávací materiály zaměřené na seniory nejsou aktuální a často neodpovídají jejich potřebám.

Výsledek projektu 4: Příručka MILEAGE pro vzdělavatele

Příručka si klade za cíl nabídnout znalosti a dovednosti, které pomohou stát se efektivnějšími při vytváření zajímavého vzdělávacího prostředí pro seniory s využitím zdrojů MILEAGE.

Partneři

 • CARDET
 • E-SENIORS
 • FRAMEWORK
 • WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU
 • Educator, spolek
 • CARDET je jedním z předních výzkumných a vývojových center ve středomořském regionu s globálními odbornými znalostmi v oblasti navrhování a implementace projektů, budování kapacit a e-learningu. Je nezávisle přidružen k univerzitám a institucím z celého světa, jako je Yale University, University of Nicosia a International Council of Educational Media. CARDET dokončil řadu projektů týkajících se rozvoje budování kapacit a plánování v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání, podpory mládeže, vzdělávání dospělých, gramotnosti, digitálních nástrojů, eLearningu, vzdělávacích technologií a sociální integrace opomíjených skupin. Jednou z našich silných stránek je schopnost pečlivě plánovat, implementovat, provádět a vyhodnocovat projekty v různých kontextech.

 • E-Seniors je nezisková nevládní organizace založená v roce 2005 Monique EPSTEIN, generální ředitelkou asociace. E-Seniors se zaměřuje na boj proti elektronickému vyloučení poskytováním přístupu k ICT a školení v oblasti ICT seniorům a/nebo zdravotně postiženým lidem. Jeho hlavní cíle jsou:

  • překlenout digitální propast mezi generacemi, 
  • podporovat sociální participaci seniorů,
  • navrhovat aktivity podněcující seniory k aktivnímu trávení volného času.

  Od svého vzniku E-Seniors poskytuje ICT kurzy pro seniory na různých veřejných místech a asociace neustále otevírá nová místa po celém pařížském regionu, aby byla nablízku potřebným a zohlednila zájmy a potřeby cílové skupiny. Organizace usiluje o zvýšení povědomí mezi seniory o významu ICT řešení pro jejich sociální začlenění a pro kognitivní trénink. E-Seniors navrhuje také interaktivní herní aktivity v domovech pro seniory, domovech důchodců a denních stacionářích.

 • FRAMEWORK je italské neziskové sdružení působící v oblasti vzdělávání dospělých, mládeže, odborného vzdělávání a přípravy, podnikání a udržitelnosti. Posláním sdružení je podporovat příležitosti k celoživotnímu učení a profesnímu rozvoji všem občanům, kteří potřebují širší a silnější dovednosti ke zvýšení zaměstnatelnosti, digitální kompetence a obecně lepší dovednosti k dosažení svých profesních a životních plánů. Naším hlavním cílem je vybavit dospělé, seniory, mládež, pracovníky s mládeží, školitele a vychovatele v různých odvětvích vhodnými nástroji k osobnímu a profesnímu růstu. Sdružení bylo vytvořeno, aby nabídlo rámec (Framework), který lidem pomůže proměnit jejich nápady v konkrétní plány a projekty, které budou jejich cestou k úspěchu. Naším posláním je nabídnout jim příležitost zlepšit své schopnosti, kompetence a postoje, a umožnit jim tak provést nezbytné změny v profesním nebo osobním životě a ukázat silné stránky a talent. Nabízené aktivity se zaměřují na posílení postavení mladých i dospělých občanů, se zvláštním důrazem na ty, kteří jsou ohroženi sociálním a ekonomickým vyloučením, a pomáhají jim rozvíjet dovednosti potřebné na skutečném trhu práce a podporují je při překonávání jejich socioekonomických překážek.

 • WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) je první neveřejná vysoká škola v centrálním Polsku, která nabízí zdravotnická a lékařská studia a také obchodní a pedagogické fakulty. Školní zařízení světové třídy a vynikající školicí atmosféra podporovaná vysoce kompetentními a nejuznávanějšími specialisty, praktiky a akademickými učiteli zaručují jedinečné a ambiciózní osnovy, teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou v profesním životě tolik žádoucí. Mladí dospělí se učí, jak využít nabytých dovedností a znalostí a dále rozvíjet své osobní schopnosti a stát se profesně úspěšnými. V současné fázi má více než 60-70 zaměstnanců na plný úvazek a více než 200 akademických učitelů na smlouvu. WSBINOZ provádí řadu výzkumů a vzdělávacích projektů, spolupracuje s různými vzdělávacími, zdravotnickými, sportovními a obchodními institucemi, zůstává lokálně i regionálně aktivní v oblasti pořádání konferencí a workshopů, sociální práce a komunitní elicitace.

 • Educator je sdružení, nezisková nevládní organizace. Educator vznikl v roce 2012 s hlavním cílem podporovat a aktivizovat dospělé, seniory, děti, mládež a veřejnost. Naším hlavním cílem je informovat, vzdělávat, vytvářet příležitosti pro osobní rozvoj a různorodé nabídky pro cílové skupiny, jejich volný čas a aktivní zapojení, obohacovat komunitu v regionu. Cíle jsou naplňovány prostřednictvím:

  • zajištění vzdělávacích a informačních aktivit
  • rozvoje příležitostí pro osobní rozvoj, zaměstnatelnost a vzdělávání dospělých
  • podpory a poskytování neformálního vzdělávání
  • práce v oblasti ekologického povědomí, kultury, umění, sportu, zdravého života
  • podpory mezigeneračního dialogu
  • rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, práce s mládeží
  • rozvoje neformálních aktivit ve venkovských oblastech
  • přispívání k zaměstnatelnosti prostřednictvím neformálního vzdělávání
  • vytváření příležitostí pro udržitelný rozvoj, rozvoj měst a venkova
  • zajišťování aktivit v oblasti vzdělávání občanů, aktivní demokracie, ochrany lidských práv, občanské společnosti, participace, evropské problematiky a rozvoje informovanosti
  • zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí a aktivit
  • podpory iniciativ a nápadů pro volný čas
  • pomoci a prosazování inkluze a integrace lidí s omezenými příležitostmi a znevýhodněných lidí
  • organizování sportovních soutěží a aktivit pro komunitu
  • poskytování facilitace, školení a venkovních aktivit
  • spolupráce s úřady, jednotlivci, nevládními organizacemi, podnikateli (Různorodost témat je nástrojem pro spolupráci), místo setkávání, spolupráce mezi generacemi a výměna zkušeností.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422 ]
Copyrights / Privacy Policy